4-Takt Außenborder

Tohatsu Motor MFS 2.5B

Tohatsu Motor MFS 2.5B

Tohatsu Motor MFS 3.5B

Tohatsu Motor MFS 3.5B

Tohatsu Motor MFS 4C

Tohatsu Motor MFS 4C

Tohatsu Motor MFS 5C

Tohatsu Motor MFS 5C

Tohatsu Motor MFS 6C

Tohatsu Motor MFS 6C

Tohatsu Motor MFS 8B

Tohatsu Motor MFS 8B

Tohatsu Motor MFS 9.8B

Tohatsu Motor MFS 9.8B

Tohatsu Motor MFS 15E

Tohatsu Motor MFS 15E

Tohatsu Motor MFS 20E

Tohatsu Motor MFS 20E

Tohatsu Motor MFS 25C

Tohatsu Motor MFS 25C

Tohatsu Motor MFS 30C

Tohatsu Motor MFS 30C

Tohatsu Motor MFS 40A

Tohatsu Motor MFS 40A

Tohatsu Motor MFS 50A

Tohatsu Motor MFS 50A